Hälsoekonomi

En hälsoekonomisk modellanalys har utvecklats vid Onkologiskt centrum väst och Onkologiskt centrum syd och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) med stöd av Cancerfonden (2002-2004).

Den hälsoekonomiska modellen kan anpassas efter olika cancerformer, patientpopulationer och interventioner och är framtagen för att passa svensk sjukvård. Cancerpatientens väg genom sjukvården från behandling till död simuleras. Två olika behandlingsmetoder utvärderas mot varandra och patientens livslängd och sjukvårdskostnader beräknas. Modellen förutsätter att man har tillgång till relevanta data – i första hand från kliniska studier, men om sådana data saknas kan skattningar gjorda av kliniska experter användas. Resultaten av en modell presenterar kostnadsnyttovinst för en behandlingsmetod gentemot en annan.

Metod för hälsoekonomisk modellanalys har använts vid nationella riktlinjer för kolorektal cancersjukvård (Socialstyrelsen 2007) och nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård (Socialstyrelsen 2007).

Samtliga sex onkologiska centra i Sverige är ett virtuellt nationellt kompetenscentrum för cancervårdens utveckling (VINK Cancer) och Onkologiskt centrum syd kommer att bistå med hälsoekonomiska utvärderingar vid skrivande av vårdprogram för maligna sjukdomar i samarbete med Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund.

Referenser

 


Uppdaterad: 2007 10
Mona Martinsson Svensson
E-post: ocsyd@med.lu.se